Tuesday, November 19, 2019

15-on 20-on 25-off 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70-on 75-on 80-on o80-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,25 cm
Zam Koi Farm - Tangerang
Handling: Zam Koi Farm

Kohaku,25 cm
Kyuden Koi - Jakarta
Handling: Kyuden Koi

Kohaku,24 cm
ZNA Botabek - Bekasi
Handling: Koi Diwa

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,23 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Taisho Sanshoku,25 cm
Andi Suryadi - Bandung
Handling: Jaya Koi

Taisho Sanshoku,25 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,23 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Showa Sanshoku,23 cm
Pumada - Blitar
Handling: SKF

Showa Sanshoku,25 cm
Jacobus Tanjung - Jakarta
Handling: Houseki Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,24 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Sindicate Crew

Shiro Utsuri,25 cm
Lucky GHK - Jakarta
Handling: Green Hills Koi

Shiro Utsuri,24 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,25 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Sindicate Crew

Koromo,25 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Koromo,22 cm
Antony - Tangerang
Handling: Nikita

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,25 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Goshiki,25 cm
Larry Lion Lie - Surabaya
Handling: Twinkoi

Goshiki,23 cm
Angkasa Koi - Jambi
Handling: Mahesa Tirta Koi

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,25 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

Kinginrin A,25 cm
RSM Koi - Sukabumi
Handling: Awenk Koi

Kinginrin A,25 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,24 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Hikari Moyomono,23 cm
Yen Muntilan - Muntilan
Handling: Rico

Hikari Moyomono,23 cm
Kyuden Koi - Jakarta
Handling: Kyuden Koi

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,25 cm
Richard & Ricky Cimahi - Bandung
Handling: Bolang

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,22 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Doitsu,24 cm
Kanabi Koi - Blitar
Handling: Kaisar

Doitsu,23 cm
Larry Lion Lie - Surabaya
Handling: SKF

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,25 cm
Richard & Ricky Cimahi - Bandung
Handling: Bolang

Hi Ki Utsurimono,25 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Hi Ki Utsurimono,25 cm
Raziv - Tangerang
Handling: Nikita

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,24 cm
SherinDifaHafiz BeNC - Bekasi
Handling: SherinDifaHafiz Koi

Bekko,22 cm
Taniyudi Koi Farm - Blitar
Handling: Yudi

Bekko,23 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,25 cm
the Bardie - Tangerang
Handling: Kewen Koi

Shusui,22 cm
BBI Kota Blitar - Blitar
Handling: BBI Kota Blitar

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,24 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

Asagi,25 cm
Muhammad Riza - Bandung
Handling: Muhammad Riza

Asagi,25 cm
Muhammad Riza - Bandung
Handling: Muhammad Riza

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,25 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Kinginrin B,23 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Sindicate Crew

Kinginrin B,25 cm
Danny Wiguna - Yogyakarta
Handling: Dans Koi

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,25 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

Hikari Mujimono,25 cm
CKF (Alex P. Wijaya) - Palembang
Handling: JDF

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,23 cm
Sholeh - Blitar
Handling: Sholeh

Tancho,25 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Sindicate Crew

Tancho,25 cm
Bambang Showa Koi - Surabaya
Handling: Bambang Showa Koi